Εξωδικαστική Ρύθμιση

Τήρηση και απώλεια της ρύθμισης αναδιάρθρωσης

Αν ο οφειλέτης τηρεί τη ρύθμιση και καταβάλει το σύνολο των δόσεων, αποσβένεται το τμήμα...

Περισσότερα

Αναστολή – παύση αναγκαστικών μέτρων

Από την υποβολή της αίτησης μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο περάτωση της διαδικασίας, αναστέλλεται η...

Περισσότερα

Δικαίωμα για Διαμεσολάβηση

Ο οφειλέτης, έχει δυνατότητα εντός 10 ημερών από τη λήψη της πρότασης της Τράπεζας, να...

Περισσότερα

Σύμβαση αναδιάρθρωσης

Πρέπει να υπογραφεί εντός προθεσμίας 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (ανεξαρτήτως της...

Περισσότερα

Πρόταση Ρύθμισης από Τράπεζες

Μετά την υποβολή της αίτησης οι χρηματοδοτικοί φορείς ΔΥΝΑΝΤΑΙ να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης. Σε περίπτωση...

Περισσότερα

Δικαίωμα Τραπεζών – Δημοσίου

Η Τράπεζα, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν να κοινοποιήσουν επιστολή προς τον...

Περισσότερα

Υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση

Ποιος υπάγεται; Φυσικά και νομικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα. Ατομικές επιχειρήσεις και εταιρείες κάθε νομικής...

Περισσότερα