Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων

Οδηγίες Υποβολής Εκπρόθεσμης και Τροποποιητική Έκθεσης Αποβλήτων στο ΗΜΑ

Με την ανάπτυξη του αυτοματοποιημένου συστήματος ενεργοποίησης των Εκθέσεων Αποβλήτων δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες...

Περισσότερα

Γενικές Οδηγίες στο πλαίσιο της ειδικής καταχώρισης για τα απόβλητα τροφίμων στο ΗΜΑ

Εγκαταστάσεις κλάδων οικονομικής δραστηριότητας 01, 03, 10 & 11 κατά διψήφιο κωδικό NACE αναθ.2 Κατ΄...

Περισσότερα

Νομοθεσία – Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων καταχωρούνται ηλεκτρονικά, με ευθύνη των υπόχρεων επιχειρήσεων, στοιχεία σχετικά με το...

Περισσότερα

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι: Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή...

Περισσότερα

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο...

Περισσότερα