Υπόχρεοι Εγγραφής στο Γ.Ε.Μ.Η.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4919/2022, όπως ισχύει στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά: α) Η Ανώνυμη...

Περισσότερα

Ορισμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) καθιερώθηκε με τον Ν.3419/2005 και άρχισε να λειτουργεί το...

Περισσότερα

Καταχωριστέα Στοιχεία για ΙΚΕ και Πράξεις τους που υποβάλλονται σε δημοσιότητα

Με βάση το Ν.4919/2022 τα καταχωριστέα στοιχεία και οι πράξεις των ΙΚΕ, που υποβάλλονται σε...

Περισσότερα

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές

Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. Τροποποίηση και αντικατάσταση...

Περισσότερα

Διαδικασία Αυτόματης Δέσμευσης και Προδέσμευσης Επωνυμίας & Διακριτικού Τίτλου

Η δέσμευση της επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου πραγματοποιείται: α) αυτόματα, β) με προδέσμευση, γ)...

Περισσότερα

Κανόνες Σχηματισμού Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο η επωνυμία σχηματίζεται από το ονοματεπώνυμο του εμπόρου, ενώ στην περίπτωση νομικού...

Περισσότερα

Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων

Τo Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 53 του ν. 4919/2022 και...

Περισσότερα